Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz

Felhasználó

Felhasználó adatait ill. jelszavát itt tudja bármikor megváltoztatni

BejelentkezésAmennyiben Ön korábban már regisztrált, akkor kérjük a következőkben adja meg e-mail címét és felhasználói jelszavát. Végül klikkeljen a "Bejelentkezés" gombra.

Elfelejtette a jelszavát?

Ön még nem regisztrált?  Klikkeljen a "Regisztráció"-ra.

AKSHeaderItemTypeRegister

Elfelejtett jelszó

Jelszócsere

Keresés

Nyelv

Ország

Adatvédelmi szabályzat

I. Általános szabályok:

Az ALUKÖNIGSTAHL Fém- és Műanyag Nyílászáró és Épületburkoló Rendszereket Forgalmazó Kft. (székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.; cégjegyzékszáma: 01-09-074395) – mint adatkezelő - adatvédelmi szabályzata összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezésekkel, amely jogszabály az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és más személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat és tevékenységek általános szabályait, elveit tartalmazza.

Az adatkezelés célja a folyamatos marketing és kommunikációs tevékenység elősegítése. 

1. Adatkezelés

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, mindenkor tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a célok megvalósításához elengedhetetlen, és csak a szükséges ideig és mértékben.

A személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény – vagy felhatalmazása alapján – helyi önkormányzat rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli.
Különleges adat – mint például az érintett egészségi állapotára, kóros szenvedélyére vonatkozó adat - csak az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását egy hozzájáruló nyilatkozat keretében adja meg, amelynek mellékletét képezi a www.alukoenigstahl.hu weboldalon elhelyezett adatvédelmi tájékoztató.

2. Tájékoztatás, az adatok helyesbítése

Az adatkezelő az általa kezelt adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységről az érintettet kérelmére írásban tájékoztatást nyújt, illetőleg azokat helyesbíti.
A harmadik személy részére átadott adatok helyesbítését vagy törlését - a hat hónapon belül továbbított adatok vonatkozásában - az érintett kérelmére az adatátadó szerv köteles kezdeményezni.

Az érintett kérésére az adatkezelő az erre irányuló megkeresés esetén, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a tájékoztatásra, vagy helyesbítésre irányuló kérelmet és döntéséről értesíti az érintettet, illetve tájékoztatást nyújt és a kérelemnek megfelelően helyesbíti a kezelt adatokat.

3. Adatkezelés megszüntetése

A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult, vagy az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.
Az adatkezelést abban az esetben is meg kell szüntetni, ha az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és kéri az adatkezelés megszüntetését.

Amennyiben az érintett az adatkezelés megszüntetésére, illetve megtiltására vonatkozó nyilatkozatát írásban elküldi az ALUKÖNIGSTAHL Kft. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. alatti postacímére, illetve a marketing@alukoenigstahl.hu e-mail címére, az ALUKÖNIGSTAHL Kft. a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet és intézkedik annak elbírálása iránt. Amennyiben a kérelem megalapozott, úgy az adatkezelő intézkedik az adatkezelés megszüntetése iránt, egyúttal értesíti erről az érintettet.

 

II. Közvetlen üzletszerzési- és adatfeldolgozási célú adatkezelés

Az ALUKÖNIGSTAHL Kft. külső partnereinek személyes adatait (pl. nevét, e-mail címét, stb.) tartalmazó adatbázis adatfeldolgozás, üzletszerezés, kapcsolatfelvétel, illetve direkt marketing kampány céljából történő felhasználására az 1995. évi CXIX. törvény szigorú rendelkezéseket tartalmaz.

1. Marketing és kommunikációs kapcsolat-felvételi – lista

A törvény rendelkezése értelmében az ALUKÖNIGSTAHL Kft., mint közvetlen üzletszerző szerv kizárólag a kapcsolat-felvételi lista, illetve üzletszerzési lista összeállítása céljából, illetőleg az általa adatok kezelésére, átvételére megbízott szerv kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából a következő forrásból gyűjthet és használhat fel név- és lakcímadatot:

a) annak az érintettnek az adatát, akivel korábban az adatkezelő kapcsolatban állt (üzletfél); üzletfélnek tekinthető, aki akaratlagos cselekedetével - a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvános hirdetésre válaszolva - a maga részéről is kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, és ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult;

b) annak az érintettnek az adatát, aki az adatkezelő megkeresésére hozzájárul az adatainak kezeléséhez

c) a jogszerűen nyilvánosságra hozatal céljából készített és nyilvánosságra hozott adatállományban, név- és címjegyzékben, valamint kiadványban - így különösen telefonkönyv, szaknévsor, kamarai névjegyzékek, statisztikai névjegyzék - szereplő adatot, feltéve, ha az adatgyűjtéskor vagy az adategyeztetéskor az érintettet tájékoztatták az eredetitől eltérő célra történő adatfelhasználás lehetőségéről, illetőleg a letiltás jogáról;

d) más, ugyanazon tevékenységet végző személytől vagy szervtől átvett adatot, amennyiben az érintett az adat átadását az erről szóló előzetes tájékoztatás után nem kifogásolta, vagy tiltotta meg;

e) adat igénylésével a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó nyilvántartásból az Nytv.-ben meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a polgár az adatainak kiadását nem tiltotta meg.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából név – és lakcímadatok igénylése esetén a kérelmezőnek az ott meghatározott tevékenység végzésére való jogosultságát is megfelelően igazolnia kell.

Az ALUKÖNIGSTAHL Kft. a név- és lakcímadatok pontosságát és időszerűségét az érintettekkel való kapcsolattartással vagy személyi adat- és lakcímnyilvántartással történő rendszeres adategyeztetéssel biztosítja.
Az ALUKÖNIGSTAHL Kft. az így megszerzett adatokat az érintettekkel való kapcsolatfelvétel, az érintettek tájékoztatása, illetve üzletkötés előmozdítása érdekében közvetlen üzletszerzési listán nyilvántarthatja és felhasználhatja.

A közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés során az ALUKÖNIGSTAHL Kft. biztosítja az érintett jogát a személyes adatainak védelméhez. Az adatkezelő a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg az érintettet írásban tájékoztatja arról, hogy a megkereső az adatokat milyen forrásból szerezte. A fentieken kívül az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy az adatkezelő biztosítja számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadja.


2. A közvetlen üzletszerzés módszere

A 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezése szerint, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés) - így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a közlés címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

3. Hozzájáruló nyilatkozat és visszavonása
Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, lakcímét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető: születési helyét és idejét - azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a fent meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.

A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott „címzett reklámküldemény”-ben reklám természetes személy részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

Az első alkalommal küldött reklámküldemény minden esetben tartalmazza a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.
Az előzetes hozzájárulás alapján küldött postai címzett reklámküldemények esetében nincs szükség válaszlevélre.

A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének megtiltására az adatkezelő fentieknek megfelelően mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít.

4. Tilalmi lista és az adatkezelés megszüntetése

Az érintett név- és címadatainak a törvényben meghatározott tevékenységek céljából történő kezelését az ALUKÖNIGSTAHL Kft. megszünteti, amennyiben ezt az érintett kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá.

Az adatkezelő az általa kezelt adatokat azokban az esetekben is törli, ha:
- azok kezelése jogellenes;
- az adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki és ez a hiányos vagy téves állapot jogszerűen nem orvosolható;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt az illetékes hatóság vagy a bíróság elrendeli.

Az adatkezelő közvetlen üzletszerzés esetén nyilvántartást (tilalmi listát) vezet azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik megtagadták az együttműködést, illetőleg kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz nem járultak hozzá, illetőleg éltek az adatletiltás jogával.
A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettek részére küldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.
A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a fent meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használja fel, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.

Az ALUKÖNIGSTAHL Kft. az érintett név- és lakcímadatait harmadik személynek vagy szervezetnek – a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve, mint pl. a megbízás alapján történő adatfeldolgozás, valamint az a törvényben meghatározott adategyeztetés – csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával továbbítja.

Minden érintettnek joga van arra, hogy:
1. megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak az üzletszerzési listára való felvételét, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását,

2. kérje személyes adatainak az adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Az adatkezelő köteles írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítéséről.

Az adatkezelés megszüntetésén közvetlen üzletszerzés esetében az üzletszerzési listán való törlést és egyidejűleg tilalmi listára történő felvételt kell érteni.

Az ALUKÖNIGSTAHL Kft. az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. A konkrét intézkedésekről és azok kötelező betartásáról az adatkezelőket és az adatok kezelésében részt vevő személyeket tájékoztatja.  Az adatkezelő adatfelvétel és adatkezelés megtiltásáról, vagy megatagadásáról szóló nyilatkozatról, annak kézhezvételét követő 15 napon belül döntést hoz. Amennyiben az érintett tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel az érintett nem ért egyet, vagy a fenti 15 napos határidőt az adatkezelő elmulasztja, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint - megindítható az adatkezelő vagy érintett lakóhelye (tartózkodási helye/székhelye) szerinti törvényszéken (Budapesten a Fővárosi Törvényszék) előtt is.
 
5. Tájékoztatási kötelezettség kérésre

Az ALUKÖNIGSTAHL Kft. köteles azonosító adatát (név/cégnév/telephely) megfelelő módon mindazon személyek tudomására hozni, akiknek név- és lakcímadatai az üzletszerzési listán szerepelnek, illetőleg, akiket arra fel kíván venni.

Utoljára módosítva 2012.03.01-én.

------

Az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdéseit, problémáit, ellenvéleményét a 435 40 00 telefonszámon mondhatja el.

A honlapon található linkeken keresztül más vállalatok honlapjaira is eljuthat. Más honlapok tartalmáért, illetve adatvédelmi szolgáltatásaiért az Alukönigstahl Kft nem vállal felelősséget. A más honlapokon található Alukönigstahl-linkek nem jelentik azt, hogy az Alukönigstahl Kft-nak bármiféle befolyása lenne a link mögötti tartalom kialakítására. Továbbá az Alukönigstahl Kft egyértelműen elhatárolódik azon honlapok tartalmától is, melyekre a honlapunk linkjein keresztül juthat el a használó. Ezek tartalmáért az Alukönigstahl Kft szintén nem vállal felelősséget. Az Alukönigstahl Kft kizárja a felelősséget a linkek mögötti tartalmak használatából eredő károkért is.

Dolgozóink, vevőink, szállítóink nálunk tárolt adatainak elvesztése, megsemmisítése vagy jogosulatlan személy adatokhoz való hozzáférésének kivédése érdekében megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezettünk be. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan hozzuk naprakész állapotba, amint új technológia válik hozzáférhetővé.